info@veeverzekeringwinterswijk.nl
 

 


 


 

 

 

 

Privacy Policy


Privacyverklaring van de Onderlinge Veeverzekering Winterswijk en Omstreken w.a.

De Onderlinge Veeverzekering Winterswijk en Omstreken w.a. Winterswijk is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Onderlinge Veeverzekering Winterswijk en Omstreken w.a.

Secretariaat: H. Lobeek, Hijninkhoekweg 12, 7108 BE Winterswijk-Woold

Contactpersoon voor de Onderlinge Veeverzekering Winterswijk en Omstreken w.a. op dit

onderwerp is Hans Lobeek. Bereikbaar op telefoonnummer 0543-564543 en e-mailadres hans.ineke.lobeek@hetnet.nl

Grondslag waarop verwerking is gebaseerd

De rechtsgrondslag waarop de Onderlinge Veeverzekering Winterswijk en Omstreken w.a. de verwerking van persoonsgegevens baseert is als volgt: u hebt Onderlinge Veeverzekering Winterswijk en Omstreken w.a. toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden.

Doelen van verwerking

Onderlinge Veeverzekering Winterswijk en Omstreken w.a. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: leden administratie verzekering. Categorieën van persoonsgegevens. 

Dit is een overzicht van de soorten persoonsgegevens die wij van u verwerken:


Vrijwilligers: naam, adres, telefoonnummer, mailadres. Deze gegevens zijn alleen ter inzage van het bestuur en worden niet verstrekt aan derden, met uitzondering van gegevens nodig voor het doorverzekeren van paarden boven een verzekerde waarde van € 2700,00 Functionaris voor gegevensbescherming 

Aanspreekpunt voor de Onderlinge Veeverzekering Winterswijk en Omstreken w.a. heeft de

rol van functionaris voor gegevensbescherming.

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling

Voorafgaand aan de verwerking van persoonsgegevens wordt er geen gegevensbeschermingseffectbeoordeling

uitgevoerd omdat is vastgesteld dat verwerking geen hoog

risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden. De Onderlinge Veeverzekering Winterswijk en

Omstreken w.a. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die

ingrijpende gevolgen voor u hebben.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Onderlinge Veeverzekering Winterswijk en Omstreken w.a. bewaart uw gegevens voor de

maximale termijn van 10 jaar na het beëindigen van de verzekering. Daarna worden uw

persoonsgegevens vernietigd of gewist. Wanneer de gegevens niet langer

noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking, dan worden zij ook vernietigd of gewist.

Indien er een termijn van wettelijke bewaarplicht van toepassing is, dan wordt deze termijn

aangehouden.

Pagina 1

Gegevensbeschermingsbeleid

De Onderlinge Veeverzekering Winterswijk en Omstreken w.a. draagt er zorg voor dat

persoonsgegevens veilig worden opgeslagen en er online gebruik wordt gemaakt van veilige

verbindingen. Veilige opslag wil zeggen dat er fysieke toegangsbeperkingen zijn. Er zijn

digitale toegangsbeperkingen door gebruik van wachtwoorden. Teneinde de integriteit en

vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te borgen hebben alleen bestuursleden toegang

tot persoonsgegevens en hebben zij bovendien minimale rechten. Beschikbaarheid wordt

geborgd door een back-up procedure.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Verwijdering geldt ook voor derde partijen waar uw persoonsgegevens eventueel mee zijn

gedeeld. Deze partijen zijn genoemd in dit document onder paragraaf 'Delen

persoonsgegevens met derden'. U kunt een verzoek betreffende uw persoonsgegevens

sturen naar hans.ineke.lobeek@hetnet.nl

De Onderlinge Veeverzekering Winterswijk en Omstreken w.a. reageert binnen de termijn van

één maand op uw verzoek. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met

de geldende wet- en regelgeving worden verwerkt, kunt u de Autoriteit Persoonsgegevens

verzoeken te bemiddelen of te adviseren tussen u en de Onderlinge Veeverzekering

Winterswijk en Omstreken w.a. Tevens hebt u het recht een klacht in te dienen bij de

Autoriteit Persoonsgegevens. Verdere informatie is te vinden op het Internet adres:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Deze tekst past u aan door erop te klikken.