Privacy Policy


Privacyverklaring van de Onderlinge Veeverzekering Winterswijk en Omstreken w.a.


De Onderlinge Veeverzekering Winterswijk en Omstreken w.a. Winterswijk is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:


Onderlinge Veeverzekering Winterswijk en Omstreken w.a.


Secretariaat: H. Lobeek, Hijninkhoekweg 12, 7108 BE Winterswijk-Woold


Contactpersoon voor de Onderlinge Veeverzekering Winterswijk en Omstreken w.a. op dit


onderwerp is Hans Lobeek. Bereikbaar op telefoonnummer 0543-564543 en e-mailadres hans.ineke.lobeek@hetnet.nl


Grondslag waarop verwerking is gebaseerd


De rechtsgrondslag waarop de Onderlinge Veeverzekering Winterswijk en Omstreken w.a. de verwerking van persoonsgegevens baseert is als volgt: u hebt Onderlinge Veeverzekering Winterswijk en Omstreken w.a. toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden.


Doelen van verwerking


Onderlinge Veeverzekering Winterswijk en Omstreken w.a. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: leden administratie verzekering. Categorieën van persoonsgegevens.


Dit is een overzicht van de soorten persoonsgegevens die wij van u verwerken:


Vrijwilligers: naam, adres, telefoonnummer, mailadres. Deze gegevens zijn alleen ter inzage van het bestuur en worden niet verstrekt aan derden, met uitzondering van gegevens nodig voor het doorverzekeren van paarden boven een verzekerde waarde van € 2700,00 Functionaris voor gegevensbescherming


Aanspreekpunt voor de Onderlinge Veeverzekering Winterswijk en Omstreken w.a. heeft de


rol van functionaris voor gegevensbescherming.


Gegevensbeschermingseffectbeoordeling


Voorafgaand aan de verwerking van persoonsgegevens wordt er geen gegevensbeschermingseffectbeoordeling


uitgevoerd omdat is vastgesteld dat verwerking geen hoog


risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden. De Onderlinge Veeverzekering Winterswijk en


Omstreken w.a. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die


ingrijpende gevolgen voor u hebben.


Bewaartermijn persoonsgegevens


De Onderlinge Veeverzekering Winterswijk en Omstreken w.a. bewaart uw gegevens voor de


maximale termijn van 10 jaar na het beëindigen van de verzekering. Daarna worden uw


persoonsgegevens vernietigd of gewist. Wanneer de gegevens niet langer


noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking, dan worden zij ook vernietigd of gewist.


Indien er een termijn van wettelijke bewaarplicht van toepassing is, dan wordt deze termijn


aangehouden.


Pagina 1


Gegevensbeschermingsbeleid


De Onderlinge Veeverzekering Winterswijk en Omstreken w.a. draagt er zorg voor dat


persoonsgegevens veilig worden opgeslagen en er online gebruik wordt gemaakt van veilige


verbindingen. Veilige opslag wil zeggen dat er fysieke toegangsbeperkingen zijn. Er zijn


digitale toegangsbeperkingen door gebruik van wachtwoorden. Teneinde de integriteit en


vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te borgen hebben alleen bestuursleden toegang


tot persoonsgegevens en hebben zij bovendien minimale rechten. Beschikbaarheid wordt


geborgd door een back-up procedure.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.


Verwijdering geldt ook voor derde partijen waar uw persoonsgegevens eventueel mee zijn


gedeeld. Deze partijen zijn genoemd in dit document onder paragraaf 'Delen


persoonsgegevens met derden'. U kunt een verzoek betreffende uw persoonsgegevens


sturen naar hans.ineke.lobeek@hetnet.nl


De Onderlinge Veeverzekering Winterswijk en Omstreken w.a. reageert binnen de termijn van


één maand op uw verzoek. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met


de geldende wet- en regelgeving worden verwerkt, kunt u de Autoriteit Persoonsgegevens


verzoeken te bemiddelen of te adviseren tussen u en de Onderlinge Veeverzekering


Winterswijk en Omstreken w.a. Tevens hebt u het recht een klacht in te dienen bij de


Autoriteit Persoonsgegevens. Verdere informatie is te vinden op het Internet adres:


https://autoriteitpersoonsgegevens.nl


Deze tekst past u aan door erop te klikken.